Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.equilibriummedia.pl/ dalej jako „Strona Internetowa”, jest firma Equilibrium
  Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisany do KRS:
  0000741529; NIP 5252757610, REGON 380856525; uznany dalej jako „Administrator”,
  prowadzący działalność dalej jako „Strona Internetowa”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli
  skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres poczty
  elektronicznej: info@equilibriummedia.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych), dalej jako: „RODO”.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
  dane dotyczą.
 5. Strona Internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich
  zachowaniu w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tak zwane „ciasteczka”);
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez Administratora.
 1. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz niezautomatyzowany. 7.
  Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  (dalej: EOG).
 • Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym osoba, której dane dotyczą może zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

§2 CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ RODZAJE PRZETWARZANYCH

DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
 • wypełnienia formularza kontaktu oraz w celu wykonania powierzonego zlecenia. Podstawa
  prawna: przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO – z uwagi na niezbędność w zakresie wykonania
  umowy o świadczenie usługi. Użytkownik podaje: dane adresowe (miejscowość z kodem
  pocztowym, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania), imię i nazwisko, numer telefonu, adres
  e-mail, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo nazwę firmy i NIP.
 • składania zamówienia na Stronie Internetowej, w celu wykonania usługi. Podstawa prawna:
  przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO – z uwagi na niezbędność w zakresie wykonania umowy
  sprzedaży.
 • rozpatrywanie reklamacji, w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawa prawna: przepis art. 6
  ust. 1 lit. c RODO – z uwagi na konieczność rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub
  gwarancji. Użytkownik podaje: dane adresowe (miejscowość z kodem pocztowym, ulicę wraz
  z numerem domu/mieszkania), imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku
  przedsiębiorców dodatkowo nazwę firmy i NIP.
 • w celu archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w
  szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości oraz w celu archiwizacji
  innych dokumentów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO;
 • w celu marketingu produktów oraz partnerów Administratora. Podstawa prawna: 6 ust 1 lit.
  f RODO – z uwagi na prawnie uzasadniony interes jakim jest marketing bezpośredni.
  Możliwe jest również w powyższym celu automatyczne dopasowanie treści komunikatów
  marketingowych do preferencji Klienta i potrzeb (profilowanie) – w tym celu możemy
  wykorzystać dane osobowe wynikające z Umowy sprzedaży, wieku i płci, historii kontaktów
  z Administratorem, w tym zakupionych produktów. Jeżeli Administrator będziemy
  kontaktować się z Klientem z wykorzystaniem kanału elektronicznego lub telefonicznego
  zostanie uzyskana zgoda Klienta, którą zawsze Klient będzie mógł wycofać. Użytkownik
  podaje: dane adresowe (miejscowość z kodem pocztowym, ulicę wraz z numerem
  domu/mieszkania), imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku
  przedsiębiorców dodatkowo nazwę firmy i NIP.
 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu przesłania biuletynu drogą
  elektroniczną. Podstawa prawna: przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z uwagi na prawnie
  uzasadniony interes jakim jest marketing bezpośredni. Przed wysyłką Newsletter
  Administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji. Użytkownik podaje: adres e-mail.
 • celem skorzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu
  wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: przepis art. 6 ust. 1
  lit. f RODO – z uwagi na prawnie uzasadniony interes jakim jest udzielenie odpowiedzi.
 • Użytkownik podaje: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. Dane podane w
  formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w
  szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do
  podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności
  lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.
 • w celu analitycznym, w tym badania satysfakcji Klientów poprzez określanie jakości
  obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług co wynika z prawnie
  uzasadnionego w tym interesu Administratora. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO – z
  uwagi na prawnie uzasadniony interes jakim jest badanie satysfakcji Klientów. Użytkownik
  podaje: dane adresowe (miejscowość z kodem pocztowym, ulicę wraz z numerem
  domu/mieszkania), imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku
  przedsiębiorców dodatkowo nazwę firmy i NIP, historia zakupów o 2. Odnośnie
  Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i
  odnośnikach, w które Użytkownicy zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach
  podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna: przepis art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu korzystania z usług
  świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 3. Podczas
  korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w
  szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP
  dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 4.
  Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z
  zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczonymi usługami za pośrednictwem Strony
  Internetowej.

§3 PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIANE LUB POWIERZANE SĄ DANE

 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika osobom trzecim za
  wyjątkiem tych, którym powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie
  realizacji zamówień, dostarczania usług, przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz
  zapytań Użytkowników, wsparcia i realizacji procesów płatności, prowadzenia działań
  marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na udostępnienie danych
  innym osobom trzecim lub w przypadku, gdy obowiązek takiego udostępnienia wynika z
  przepisów prawa. 2. Administrator może być zobowiązany do udzielania informacji
  zebranych przez Stronę Internetową upoważnionym organom nadzoru oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy wystąpią okoliczności przewidziane przepisami prawa.

§4 PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane
  osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne
  do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia
  roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć
  lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, wówczas
  dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda
  zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody – przez okres odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia
  wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z
  prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego
  (Newsletteru) na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne
  zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych na Stronie
  Internetowej.
 4. W przypadku skierowania wobec Administratora żądania udostępnienia danych osobowych
  Administrator udostępni stosowne dane uprawnionym organom państwowym, w
  szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi
  Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§5 LOGI SERWERA

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania ze Strony Internetowej przez jego
  Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Administrator wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Stroną Internetową. Adres IP jest ponadto wykorzystywany przez Administratora w celach statystycznych, to jest do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę.
 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę
  Internetową.
 3. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach
  sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne ujawniane osobom trzecim
  współpracującym z Administratorem. Obejmują one informacje o oglądalności Strony
  Internetowej i nie zawierają danych osobowych danego Użytkownika Strony Internetowej.
 4. Administrator nadto informuje, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji
  dotyczących adresu IP danego Użytkownika Strony Internetowej na żądanie uprawnionych do
  tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawa – organów w związku z prowadzonymi przez
  te organy postępowaniami.

§6 ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH

 • Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1000, z późn. zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.

§7 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 • Na podstawie przepisów RODO Użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:
 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: przepis art. 7 ust. 3 RODO. W zakresie w
  jakim przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje w oparciu o wyrażoną przez
  niego zgodę ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
  pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem.
 2. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: przepis art. 15 RODO. Użytkownik ma
  prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane, a jeżeli ma
  to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzania danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika, o odbiorcach, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Prawo do sprostowania i uzupełnienie danych – podstawa prawna: przepis art. 16 RODO.
  Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych
  osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych
  osobowych.
 2. Prawo do usunięcia danych – podstawa prawna: art. 17 RODO. Użytkownik ma prawo do
  żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia wszystkich lub niektórych jego danych
  osobowych w następujących przypadkach:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
   przetwarzane;
  • Użytkownik wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy
   prawnej przetwarzania;
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach
   marketingowych;
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
   przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub Polski;
  • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, jeżeli
   został naruszony przepis art. 8 RODO. o Pomimo żądania usunięcia danych w związku z
   wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane
   osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
   obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
   przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: przepis art. 18 RODO.
  Użytkownik ma prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych
  osobowych w przypadkach, gdy:
  • kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi
   sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a w zamian za usunięcie danych osobowych
   Użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystywania;
  • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ale są one
   potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, wówczas
   ograniczenie następuje na czas potrzebny do stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy
   po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 4. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: przepis art. 20 RODO. Użytkownik ma
  prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
  odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczył te dane osobowe.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: przepis art. 21 ust. 1
  RODO. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
  przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
  Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on
  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo
  do sądu, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw
  przyznanych na mocy RODO. Więcej informacji o możliwości złożenia skargi na:
  https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
 7. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika zamówienia
  zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia
  dokumentu księgowego.
 8. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 9. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego
  przesłania pisemnie na adres siedziby Administratora lub na jego adres poczty elektronicznej:
  lub złożenia w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora.
 10. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych
  praw, Administrator spełni żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później
  jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. Jeżeli jednak charakter żądania
  jest zbyt skomplikowany i Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca,
  spełni je w terminie kolejnych dwóch miesięcy, uprzednio informując Użytkownika w
  terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania o takim przedłużeniu terminu oraz jego
  przyczynach.

§8 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 • W ramach Strony Internetowej stosowane są pliki cookies w celu świadczenia usług na
  najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji
  Użytkownika, w celu emisji jak najbardziej indywidualnie przygotowanej reklamy.
  Korzystanie ze Strony Internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
  oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, w szczególności
  w komputerze. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
  przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies przy pomocy ustawień
  przeglądarki internetowej lub urządzenia końcowego. Niniejsza polityka dotyczy plików
  cookies i odnosi się do Strony Internetowej: 1. Przez pliki cookies (z jęz. ang. „ciasteczka”)
  należy rozumieć dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe) ściągane i przechowywane
  na komputerze (lub innym urządzeniu końcowym), służące do rejestrowania odwiedzin i do
  korzystania z witryny. Pliki te pozwalają rozpoznać komputer (lub inne urządzenie)
  Użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę, dostosowują ją jednocześnie do preferencji
  danego Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny ich pochodzenia,
  czas przechowywania ich na komputerze (lub innym urządzeniu) oraz unikalny numer. 2.
  Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu dostosowania zawartości Strony
  Internetowej do preferencji Użytkownika oraz usprawnienia korzystania z niej. Ponadto pliki
  cookies mogą służyć do opracowywania statystyk danej witryny (celem identyfikacji
  preferencji Użytkowników), utrzymywania sesji Użytkowników (jeżeli do korzystania z
  witryny jest konieczne zalogowanie się) oraz przekazywania Użytkownikom treści
  reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji. 3. W ramach Strony
  Internetowej mogą być wykorzystywane różne rodzaje plików cookies, a w szczególności:
 • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny;
 • pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa Użytkownikom oraz Administratorowi;
 • pliki cookies służące do opracowywania statystyk witryny;
 • pliki cookies umożliwiające przesyłanie Użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich
  zindywidualizowanych preferencji.
 1. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w
  celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Dane zostają zaszyfrowane w
  sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. Przeważnie oprogramowanie służące do przeglądania witryn (tak zwane przeglądarki stron
  www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na komputerze (lub innym
  urządzeniu końcowym). Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika.
  Oprogramowanie może albo blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
  oprogramowania albo informować o ich każdorazowym przesłaniu na komputer (lub inne
  urządzenie końcowe) Użytkownika. Szczegółowe informacje w wyżej wymienionym zakresie
  dostępne są standardowo w ustawieniach oprogramowania.
 3. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z
  niektórych usług w ramach Strony Internetowej (na przykład wymagających zalogowania
  się). Wyłączenie stosowania plików cookies nie powoduje braku możliwości wyświetlania
  treści zamieszczanych na Stronie Internetowej.
 4. W przypadku zmiany obowiązującej polityki plików cookies zostaną wprowadzone
  odpowiednie modyfikacje do powyższych postanowień.

§9 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
  Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez
  podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz
  infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań
  informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować
  przekazanie Pani/Pana danych poza obszar EOG.
 2. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane
  osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony
  danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania
  na terytorium Państw wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia
  odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu
  zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami
  Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe
  klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 3. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od
  Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia
  Pani/Pana danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z
  powyższym może Pani/Pan mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych
  zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu
  ich udostępnienia.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności w niniejszej wersji wchodzi z życiem z dniem 1 września 2020 roku.
 2. Administrator będzie informował o zmianach Polityki prywatności, które mogą wynikać ze
  zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą
  elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, jak również do świadczenia przez
  Administratora nowych usług. Administrator powiadomi użytkownika o każdorazowej
  zmianie Polityki prywatności w formie informacji zamieszczonej na Stronie Internetowej.
 3. Pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:
  info@equilibriummedia.pl